Administrador

Com a Membre del Col·legi d’Administradors de finques de Tarragona:

Gestiona la contractació de lloguers i traspassos de:

 • Pisos, locals, aparcaments,
 • Cases, xalets, naus industrials,
 • Finques rústiques, etc.,

Gestiona l’administració dels lloguers en règim vertical: 

 • Selecció de llogaters, sol·licitant informes laborals, bancaris, etc.
 • Elaboració del contracte conforme la Llei vigent.
 • Assessorament individualitzat.
 • Pont d’enllaç entre la propietat i el llogater.
 • Presentació puntual dels rebuts de cobrament sense despeses bancàries.
 • Liquidacions mensuals i enviament per correu de la liquidació corresponent.
 • Gestió de pagaments de tributs, si s’escau.
 • Revisió de rendes, increments, diferencia de bases.
 • Control de morositat.
 • Venda a arrendataris.
 • Contactem amb Lletrats especialitzats en Propietat Vertical, per la defensa jurídica en general. Els serveis d’ells que se’n derivin seran facturats a part.

Gestiona l’administració de comunitats de veïns en règim horitzontal:

 • Vetllant pel bon funcionament de l’immoble, serveis i instal·lacions i efectuant les necess àries advertències.
 • Preparant i sotmetre-ho a la junta, les previsions de fons necessàries, proposant els mitjans per fer-ne front, tant ordinaris con extraordinaris. De la mateixa manera, efectuem la presentació de comptes, facilitant la liquidació dels exercicis econòmics, despeses reals, repartiment per copropietaris i saldos, en els períodes que necessiti la comunitat i conforme Llei.
 • Controlem la conservació, entreteniment, serveis contractats, assegurances, responsabilitats respecte a tercers, i en general, els propis per una bona administració de l’immoble. Disposant de les reparacions i actuacions que calguin d’urgència, amb l’autorització del president o en el seu cas, les autoritzades per la junta de govern de la comunitat.
 • Executem amb diligència els acords adoptats en matèria de obres, serveis contractats, pagaments i cobraments que siguin procedents.
 • Actuem com a Secretari de la junta de propietaris i vetllem la documentació de la comunitat, que sempre est à a disposició dels copropietaris.
 • Realitzem les liquidacions, pressupostos, actes, convocatòries i en general les pr òpies per la correcte administració.
 • Ampli horari d’atenció al públic, tant telefònic com presencial.
 • Assistència de l’administrador titulat a les reunions i possibilitat de realitzar-les en el vestíbul de la finca o a la sala de juntes de Finques Martí.
 • De la mateixa manera qualsevol gestió pròpia del càrrec d’administrador i totes les demés atribucions que siguin demanades per la junta.